Leveringsvoorwaarde Arabesk Shop

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met Arabesk Kleding & Sieraden, handelend onder de handelsnaam ‘www.arabesk-shop.com’, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven, met het inschrijfnummer 17202668 afsluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of om de levering van diensten. In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar onze website (www.arabesk-shop.com) hierna te noemen: "de Website").

1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Arabesk Kleding & Sieraden behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. Overeenkomst

2.1. In individuele gevallen kan Arabesk Kleding & Sieraden besluiten om bestellingen te weigeren of de overeenkomst slechts uit te voeren na vooruitbetaling van een gedeelte van of de gehele koopprijs.

2.2. Arabesk Kleding & Sieraden is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de Website.

3. Levering en levertijden

3.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2. Arabesk Kleding & Sieraden doet haar uiterste best om de aangekondigde levertijden die worden genoemd op de Website te realiseren. De door Arabesk Kleding & Sieraden aangekondigde afleveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Het kan zijn dat een door u besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is.

3.3. Indien u verhuisd bent en dit niet aan Arabesk Kleding & Sieraden heeft kenbaar gemaakt, dan geldt een aflevering aan het laatste aan Arabesk Kleding & Sieraden kenbaar gemaakte huisadres als een geldige levering. Arabesk Kleding & Sieraden is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke u mocht lijden doordat de aflevering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden.

4. Prijzen

4.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro's en inclusief 21% omzetbelasting (BTW). Voor bestellingen in Nederland wordt een bijdrage in de handling- en verzendkosten van 7,-- euro per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor bestellingen onder rembours in Nederland wordt een extra toeslag in de handling- en verzendkosten van 9,50 euro per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.3. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5. Privacy

5.1. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Arabesk Kleding & Sieraden door ons zorgvuldig geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

5.2. Arabesk Kleding & Sieraden verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens aan derden, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Vragen om inzage van uw persoonsgegevens kunt u richten aan Arabesk Kleding & Sieraden.

6. Garanties

6.1. Arabesk Kleding & Sieraden staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel. U heeft recht u een zichttermijn van 14 dagen.

6.2. De garantietermijn van Arabesk Kleding & Sieraden komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.

6.3. Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten, herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd.

7. Offertes/Aanbiedingen

7.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

7.2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt Arabesk Kleding & Sieraden zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8. Overeenkomst

8.1. Een overeenkomst tussen Arabesk Kleding & Sieraden en een klant komt tot stand nadat deze door Arabesk Kleding & Sieraden schriftelijk is bevestigd.

8.2. Offertes/aanbiedingen verbinden Arabesk Kleding & Sieraden slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.3. Arabesk-shop.com behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

9. Betaling

9.1. Betaling dient te geschieden alvorens het door de klant bestelde artikel wordt toegezonden of dat verzending van het artikel geschied onder rembours.

10. Afbeeldingen en specificaties

10.1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van Arabesk-shop.com gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. Overmacht

11.1. Arabesk Kleding & Sieraden is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht.

11.2. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Arabesk Kleding & Sieraden gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Arabesk Kleding & Sieraden, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Arabesk Kleding & Sieraden, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import- of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

11.3. Arabesk Kleding & Sieraden behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Arabesk Kleding & Sieraden gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen

11.3. Arabesk Kleding & Sieraden is niet aansprakelijk voor enige schade, die u later dan acht kalenderdagen na de ontdekking van die schade schriftelijk aan Arabesk Kleding & Sieraden kenbaar heeft gemaakt. Alleen schade die wordt geleden binnen drie maanden na de aflevering van het artikel komt voor vergoeding in aanmerking.

12. Communicatie

12.1. Arabesk Kleding & Sieraden is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Arabesque-shop.com, danwel tussen Arabesk Kleding & Sieraden en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Arabesk Kleding & Sieraden.

13. Klachten en Reclamatie

13.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Arabesk Kleding & Sieraden serieus in behandeling worden genomen.

13.2. De klant dient een klacht binnen 14 (veertien) kalenderdagen schriftelijk kenbaar te maken bij Arabesk Kleding & Sieraden (via brief of e-mail (info@arabesk-shop.com).

13.3. Arabesk Kleding & Sieraden zal binnen tien (10) werkdagen de klacht in behandeling nemen. Arabesk Kleding & Sieraden zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

13.4. U kunt een artikel in geen geval terugsturen wanneer er sprake is van een artikel dat speciaal voor de klant op maat is gemaakt, besteld of ontworpen.

13.5. Elke betwisting betreffende de factuur of een deel ervan moet per aangetekende brief aan Arabesk Kleding & Sieraden worden gericht binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de datum van verzending van de betrokken factuur. Na deze termijn wordt de klant onherroepelijk geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben aanvaard. Alsdan behoudt Arabesk Kleding & Sieraden zich het recht voor om reclames niet meer in behandeling te nemen. Een betwisting ontslaat de klant niet van zijn/haar betalingsverplichtingen voor de niet-betwiste bedragen.

14. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Arabesk-shop.com geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

15. Aansprakelijkheid

15.1. Arabesk Kleding & Sieraden is uitsluitend aansprakelijk voor door u geleden schade indien deze schade aan Arabesk Kleding & Sieraden is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van Arabesk Kleding & Sieraden komt. Arabesk Kleding & Sieraden is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar catalogi, mailings of op de Website.

15.2. Arabesk Kleding & Sieraden is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door u van enig door Arabesk Kleding & Sieraden geleverd artikel, tenzij Arabesk Kleding & Sieraden aansprakelijk is op grond van enige dwingendrechtelijke bepaling (productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek).

16. Diversen

16.1. Indien de klant aan Arabesk Kleding & Sieraden schriftelijk opgave doet van een adres, is Arabesk Kleding & Sieraden gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Arabesk Kleding & Sieraden een nieuw adres heeft doorgegeven.

16.2. Arabesk Kleding & Sieraden is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

17. Toepasselijke recht en geschillenregeling

17.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Arabesk Kleding & Sieraden is het Nederlands recht van toepassing.

17.2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Arabesk Kleding & Sieraden en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Eindhoven kennis, tenzij Arabesk Kleding & Sieraden er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.